O Zgromadzeniu

 

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚŒW. FELIKSA Z KANTALICJO (CSSF)

okreśœlane także skróconą nazwą SIOSTRY FELICJANKI,

to instytut zakonny na prawach papieskich,

którego członkinie składają profesję publicznych śœlubów

czystośœci, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie.

Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie śœwiata.

Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kośœciele poprzez kontemplację i działalnośœć apostolską. 

Strona Internetowa Zgromadzenia: www.feliciansisters.org